ΔΕΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΑΣΤΕ ΔΕΝ ΕΚΒΙΑΖΟΜΑΣΤΕ (ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ.-Ο.Τ.Υ.Ε. – Ο.Σ.Υ.Ο.) 0

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι             Στην ημερίδα που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ στο ΕΒΕΑ  την Τρίτη 5.11.2019 στην οποία είχαν κληθεί οι...

Περίληψη διορισμού 2η Εκπαιδευτική Σειρά στην Α.Α.Δ.Ε.. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: ∆.Υ. 0

Με την υπ’ αριθµ. ∆∆Α∆ Β 1142206 ΕΞ 2019/16.10.2019 Απόφαση του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων που εκδόθηκε σύµφωνα...

Α.Α.Δ.Ε.: Τροποποίηση Αποφάσεων σχετ. με τις Δ.Ο.Υ. Βύρωνα και ΙΖ΄Αθηνών, Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019, ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β΄4054/06-11-2019 0

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής...